Reglaments de la federació

CAPÍTOL I. DE LA FEDERACIÓ EN GENERAL.

 

Article 1.   La FEDERACIÓ LOCAL D’ASSOCIACIONS DE VEÏNS I CONSUMIDORS, d’ara endavant FEDERACIÓ, es regirà pel seu Estatut social visat per la “Conselleria de l’Interior de la Generalitat Valenciana”, i en tot allò que no hi estiga previst, es regirà per aquest Reglament de Règim Intern, així com per la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de Març, reguladora del Dret d’Associació, i per les seues disposicions complementàries.

 

Article 2.   La FEDERACIÓ perseguirà les finalitats previstes en l’article 5 de l’Estatut, i les activitats que desenvolupe ella mateixa, així com la dels seus òrgans directius i dels membres d’aquests, aniran encaminades a la seua consecució.

                        Per a la consecució de les finalitats socials, la FEDERACIÓ podrà dur a terme quantes activitats permeta la legislació vigent, i especialment les següents:

                  

a) Coordinar els actes de les associacions federades.

b) Promoure els valors humans de l’amistat, solidaritat, col.laboració i bon veïnatge.

c) Desenvolupar activitats artístiques, socials, benèfiques, i culturals, donant especial tractament a la normalització del valencià.

d) Resten excloses expressament de les finalitats socials, totes les que suposen activitats de caràcter polític, o de defensa d’interessos econòmic-socials, regulats respectivament per l’Estatut del Dret d’ASSOCIACIÓ Política i règim jurídic del Dret d’ASSOCIACIÓ Sindical: Llei 19/1977 de l’1 d’abril; Decret 1048/1977 de 13 de maig; disposició final sisena del Decret 1558/1977, de 4 de juny.

e) La FEDERACIÓ exclou de les seues finalitats qualsevol finalitat lucrativa.

 

Article 3. L’emblema de la FEDERACIÓ està compost per un dibuix que representa un nucli de cases i la passarel.la de la ciutat. Tal emblema figurarà imprès en la documentació de l’entitat.

 

Article 4.    El canvi de domicili social consignat en l’Estatut requerirà la decisió de la Assemblea, tal com consta en l´article 4 apartat b dels Estatuts.

Els mateixos acords seran necessaris per a la creació d’altres locals socials, els quals hauran d’estar sempre dins l’àmbit d’acció territorial previst en l‘article segon de l’Estatut.

 

Article 5.  El canvi de domicili i l’obertura i tancament de locals, en els seu cas, seran comunicats a la Conselleria de l’Interior de la Generalitat Valenciana, mitjançant certificació de l’acord corresponent.

 

Article 6. La interpretació dels preceptes continguts a l’Estatut haurà de fer-se per la Junta Directiva, a aquestos efectes i al seu si, es constituirà una comissió de tres membres, que emetrà un informe previ a la decisió de la Junta.

 

CAPÍTOL II. DEL PRESIDENT.

 

Article 7. El president de la FEDERACIÓ serà designat per   l’Assemblea General d’entre els socis que reunixquen les condicions idònies, d’acord amb l’Estatut, i el seu mandat durarà dos anys, no podent presentar-se més que en dues legislatures consecutives.

 

                   El president de la FEDERACIÓ serà el president de la Junta Directiva i de l’Assemblea General.

 

Article 8. El president de la FEDERACIÓ n’assumeix la representació legal d’aquesta i executarà els acords adoptats per la Junta Directiva i l’Assemblea General. Per això, podrà atorgar poders als membres de la Junta Directiva, quan ho estime oportú i a procuradors dels tribunals, en el seu cas.

 

Article 9. El president gaudirà de les atribucions següents:

a) Proposar a la Junta Directiva el pla d’actuació anual.

b) Dirigir i coordinar les activitats de la Junta i impartir directrius a cadascun dels seus membres.

c) Signar els escrits i comunicacions dirigits a les autoritats o òrgans de l’Administració Pública.

d) Sancionar amb la seua signatura els acords adoptats legalment per la Junta Directiva i per l’Assemblea General.

e) Donar el vist i plau als documents que expedisquen els membres de la Junta Directiva.

f) Ordenar els pagaments acordats per la Junta Directiva.

 

Article 10.      

 

 CAPÍTOL III. DE LA JUNTA DIRECTIVA.

 

Article 11.      La Junta Directiva estarà composta pel nombre de membres que determina l’Estatut, els quals seran designats i rellevats en la forma i els terminis previstos en l’article 17 de l’Estatut.

 

                        Qualsevol dels membres, inclòs el president, podrà dimitir del ser càrrec.

 

                        Els components de les comissions de treball seran designats per les seues respectives associacions de veïns, amb proposta dels membres que les hagen de presidir.

 

                        El president de la FEDERACIÓ podrà recaptar, en tot cas, la presidència de qualsevol de les comissions que es constituesquen.

 

                        El personal de secretaria serà nomenat per la Junta Directiva, a proposta de qualsevol membre de la Junta Directiva.

 

Article 12. Serà incompatible exercir qualsevol càrrec en aquesta FEDERACIÓ i, alhora, càrrecs públics o privats que puguen entrar en contradicció amb els seus interessos i les seues finalitats. Seran expressament incompatibles els càrrecs exercits en l’administració municipal, autonòmica i /o central.

 

Article 13. És funció de la Junta Directiva programar i dirigir totes les activitats socials i dur la gestió administrativa i econòmica de la FEDERACIÓ, sempre que aquestes activitats no estiguen reservades, en virtut de disposició legal o estatutària, a l’Assemblea General.

 

                        A més del que determina l’Estatut de la FEDERACIÓ, correspon a la Junta, especialment:

 

a) Aprovar el programa actual d’activitats socials.

b) Dirigir , amb l’assessorament del secretari, les funcions administratives de la FEDERACIÓ.

c) Dirigir, amb l’assessorament del tresorer, les funcions econòmiques de la FEDERACIÓ, i acordar els pagaments, funció aquesta que podrà delegar en el president, sempre que no supere la quantitat de cinc-centes mil pessetes.

d) Admetre i esperar als socis, en la forma disposada en aquest Reglament.

e) Sotmetre a l’aprovació de l’Assemblea General, adientment informats, el pressupost anual d’ingressos i despeses, l’estat de comptes de l‘any anterior, així com tots aquells assumptes dels quals haja d’entendre l’Assemblea.

f) Cobrir les vacants dels seus membres, en el cas que es produesquen i mentre no se celebren eleccions ordinàries.

g) Nomenar el personal col.laborador de la Junta Directiva, fixant la seua retribució, i contractar treballs de professionals al servei de la FEDERACIÓ.

h) Sotmetre a l’aprovació de l’Assemblea General les propostes de confederació amb associacions similars de àmbit comarcal, autonòmic i/o estatal.

 

Article 14.     La Junta Directiva es reunirà amb una periodicitat de dues vegades cada mes, i serà convocada pel president, per la qual cosa, el secretari trametrà les citacions oportunes amb cinc dies, almenys, d’anticipació al de la celebració de la sessió. La convocatòria es farà per escrit, i hi constarà el lloc, el dia i l’hora de la celebració, així com l’ordre del dia.

 

                        L’assistència a les sessions de la Junta és indelegable. El vot també és indelegable.

 

                        L’ordre del dia de cada reunió serà establert pel president de la FEDERACIÓ en acordar la convocatòria, podent els membres de la Junta Directiva incloure qualsevol punt .

 

Article 15. Reunida la Junta Directiva, el president obrirà i alçarà la sessió, concedint la paraula als membres, dirigint les deliberacions i decidint amb el vot, de qualitat de president, en cas d’empat.

 

                        En les reunions de la Junta tindran dret a fer ús de la paraula tots els assistents, sempre i que allò que manifesten tinga relació amb els assumptes del dia. Això no obstant, qualsevol membre de la Junta podrà proposar que es declare urgent tractar un assumpte no inclòs-hi, el qual serà discutit, si la Junta acorda, per majoria de dos terços, declarar-lo urgent.

 

Article 16. Els acords de la Junta Directiva s’adoptaran per majoria de vots dels assistents, de conformitat amb el que s’ha establert en l’article 16 de l’Estatut, llevat dels cas en que aquest Reglament exigeix un determinat quòrum.

 

                        Les votacions poden ser realitzades de la forma que es crega més oportuna, però, si qualsevol directiu demana que una determinada votació siga secreta, es respectarà la seua demanda.

 

Article 17.

Article 18.    Les comeses corresponents a cadascun dels membres de la Junta Directiva seran fixades per la pròpia Junta, a proposta del president, que resoldrà els conflictes que es pogueren produir per l’exercici de les seues atribucions.

 

 

CAPÍTOL IV. DE L’ASSEMBLEA GENERAL.

 

Article 19.    L’Assemblea General, tant Ordinària com Extraordinària, serà convocada pel secretari, per ordre del president, prèvia decisió de la Junta Directiva, en la forma que disposa l’article 12 de l’Estatut de la FEDERACIÓ.

 

                        La reunió de l’Assemblea General, a sol·licitud del deu per cent de les Associacions membres, se celebrarà quan aquestes ho sol.liciten del president per escrit col.lectiu o mitjançant peticions individuals, i es procedirà, després, d’acord amb el que es disposa al paràgraf anterior.

 

                        L’Assemblea General Ordinària es reunirà obligatòriament una vegada durant el primer trimestre de l’any i una altra durant el darrer.

 

                        En la primera, la Junta Directiva retrà comptes i proposarà el nou pressupost de l’exercici vinent.

 

Article 20.    En la convocatòria, de l´Assemblea, tant ordinària, com general extraordinària, que serà nominativa, es farà constar l’ordre del dia, determinat per la Junta Directiva, aixi com l´ hora, data, i lloc. En la convocatòria s’inclouran els documents necessaris perquè el soci tinga coneixement dels assumptes a tractar, en la forma establerta pels articles 21 i 22.

 

Article 21.    Els socis podran delegar la seua assistència i el seu vot en un altre soci o representant de la seua associació de veïns, quan no puguen comparèixer a les sessions de l’Assemblea. Per tal que la delegació siga vàlida, haurà de ser comunicada per escrit a la secretaria de la FEDERACIÓ amb cinc dies d’anticipació, com a mínim, al dia de la celebració de la sessió.

 

                        El document de delegació haurà de contenir el nom i els cognoms del soci en qui es delega, i tan sols tindrà validesa per a l’assistència a una única Assemblea, si no és que aquesta siga suspesa per a continuar en altres sessions, en les quals també serà vàlida per a aquestes.

 

Article 22.     Perquè l’assemblea puga prendre acords sobre el pressupost anual i l’estat de comptes, els documents corresponents hauran d’annexar-se a la convocatòria.

 

Article 23.

Article 24.    El còmput dels vots en les sessions de l’Assemblea General es farà a la vista, a través de qualsevol signe extern o mitjançant el sistema de votació secreta , amb papereta, quan així ho dispose la Presidència o qualsevol membre de l´Assemblea.

 

                    

 Article 25. De les sessions que celebre l’Assemblea General, el secretari estendrà l’acta corresponent, que serà transcrita al “Llibre d’actes de l’Assemblea General”. En aquestes actes figuraran els aspectes als quals es refereix l’article 16 d’aquest Reglament , aquells que el secretari crega oportú consignar per a deixar una millor constància de tot el que haja passat, així com de les indicacions que ordene la Presidència.

 

 

CAPÍTOLV. DE L’ADMISSIÓ DE SOCIS.

 

Article 26.    Podran ser membres de la FEDERACIÓ les associacions que reunesquen les condicions exigides en l’article 7 de l’Estatut. L’Associació que desitge pertànyer a la FEDERACIÓ, ho sol.licitarà per escrit dirigit al president, on farà constar que reuneix aquelles condicions, així com el seu compromís de complir les obligacions que els impose la legislació vigent sobre associacions, l’Estatut i els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern.

 

                        L’escrit de sol.licitud, que serà facilitat per la FEDERACIÓ, començarà l’expedient d’ingrés, que tramitarà la Secretaria i en el qual quedaran reflexides totes les actuacions a què done motiu.

 

Article 27.    Rebut l’escrit a què es refereix l’article anterior, el secretari comprovarà si conté totes les dades i si el sol.licitant reuneix les condicions exigides en l’Estatut; en qualsevol cas, sempre podrà recaptar d’aquest, a aquests efectes, les dades que considere convenients.

 

                        Fetes les comprovacions, donarà compte al president de la FEDERACIÓ, el qual, ordenarà que s’incloga en l’ordre del dia de la sessió de la Junta Directiva, amb la finalitat que aquesta adopte l’acord oportú, per tal d´incloure el seu informe en la pròxima Assemblea.

 

Article 28.      Adoptat l’acord sobre l’admissió, tant si és favorable com si és denegatori, serà comunicat pel secretari al sol.licitant, donant-li trasllat literal de l’acord.

 

                        En el cas que l’acord siga favorable, es concedirà a l’interessat un termini per tal de satisfer la quota d’entrada, satisfeta la qual, se li donarà un exemplar de l’Estatut i d’aquest Reglament, inscriurà el seu ingrés en el “Llibre de Socis” i s’obrirà la fitxa corresponent on figuraran, a més de les dades exigides per la legislació vigent, el nombre d’antiguitat corresponent a la data de l’acord de l’assemblea.

                        En el supòsit que l’acord siga denegatori, s’indicarà clarament, en la comunicació del secretari, que contra tal acord no té cabuda cap recurs.

 

Article 29.     El nomenament de membres honoraris es farà per acord de l’assemblea, prèvia la instrucció d’expedient, a petició de qualsevol membre de la Junta o a proposta motivada del president de la FEDERACIÓ.

 

                        L’acord serà adoptat amb el quòrum dels dos terços del nombre de membres que composen l’assemblea, i serà comunicat a l’interessat, mitjançant trasllat literal d’aquest, així com la credencial que acredite la seua condició de membre honorari, la forma i el text de la qual aprovarà l’assemblea.

 

 

CAPÍTOLVI. DELS DRETS I DEURES DELS SOCIS.

 

Article 30. Els drets dels socis s’adquireixen des de la data en què l’assemblea acorda la seua admissió, i desapareixen a partir del moment en què, reglamentàriament, es perd la qualitat de soci, bé siga per voluntat pròpia, bé siga com a conseqüència de la instrucció d’un expedient de separació.

 

                        Tots els drets dels socis són personals i intransferibles i s’han d’exercitar per ells mateixos, a excepció de la possibilitat de delegació de vot en l’Assemblea General, prevista en l’article 21 d’aquest Reglament.

 

Article 31. De conformitat amb el que estableix la legislació vigent i l’Estatut, els membres de la FEDERACIÓ tindran els següents drets:

 

                     1. Participar en les activitats i els actes socials en la forma que, en cada

                         cas, dispose la Junta Directiva.

                     2. Assistir amb veu i vot a les Assemblees Generals, podent delegar el seu    

                         vot per escrit en la forma establerta en l’article 21.

                     3. Formar part de la Junta Directiva, d’acord amb el que regula l’Estatut.

                     4. Posseir un exemplar de l’Estatut i d’aquest Reglament des del  

                         moment del seu ingrés en la FEDERACIÓ.

                     5. Tindre coneixement per escrit dels acords adoptats per la Junta

                         Directiva i l’Assemblea General.

                     6. Que se li pose de manifest l’estat de comptes dels ingressos i de

                         les despeses formalitzats al mes de gener.

                     7. Exercir les accions de nul.litat dels acords socials contraris a la

                         Llei i impugnar els acords i actuacions de la FEDERACIÓ que  

                         siguen contraris a l’Estatut, dins del termini de quaranta dies, pels

                         tràmits prevists en la Llei d’Enjudiciament Civil.

                     8. Ser escoltat en els expedients de separació de la FEDERACIÓ.

 

Article 32. Tots els socis tindran les mateixes obligacions amb la FEDERACIÓ, sense que en això influesca la seua antiguitat, llevat d’aquells que ocupen càrrecs en els òrgans de govern, els quals tindran, a més a més, els deures inherents als seus respectius càrrecs.

 

Article 33. Seran obligacions dels socis les següents:

 

                     1. Complir i acatar els preceptes continguts en l’Estatut i en el

                           present Reglament, així com les disposicions vigents sobre les

                           associacions sotmeses a la Llei de 24 de desembre de 1964.

                     2. Acatar els acords adoptats vàlidament per la Presidència, la Junta

                         Directiva i l’Assemblea General, sense perjudici dels drets

                         continguts en el número 8 de l’article 30 d’aquest Reglament.

                     3. Abonar la quota d’entrada i les restants de sosteniment de la

                         FEDERACIÓ en els terminis, els períodes i per les quantitats que es  

                         Determinen, amb caràcter general, per a tots els socis l’assemblea.

4. Abonar, igualment, les quotes suplementàries que puga acordar l’assemblea per l’aprofitament especial de serveis de la FEDERACIÓ o per l’obtenció de documents.

5. Exercir fidelment les obligacions inherents al càrrec que posseesquen, des del moment en què es prenga possessió fins a aquell en què cessen.

6. Cooperar, en la mesura que determine la Junta Directiva, en les activitats socials tendents a servir les finalitats de la FEDERACIÓ, sense que en l’exigència d’aquesta cooperació puguen donar-se diferencies entre els socis que no formen part de la Junta Directiva, ni de cap de les comissions a què es refereix l’article 11.

 

Article 34.    L’incompliment reiterat, i després d´haver segut advertit per tres vegades, de les obligacions dels socis manifestat en la infracció de l’Estatut i d’aquest Reglament, podrà ser sancionat de conformitat amb el que està previst en l’article 10 de l’Estatut.

 

CAPÍTOLVII. DE LA PÈRDUA DE LA QUALITAT DE SOCI.

 

Article 35. Els socis podran sol.licitar, en qualsevol moment, la separació voluntària de la FEDERACIÓ.

 

                        La petició haurà de fer-se per escrit al president i es presentarà o remetrà al secretari, el qual la inclourà, després d’assabentar-ne el president, en l’ordre del dia de la pròxima sessió que celebre l’assemblea, la qual acordarà, sense cap altre tràmit, la separació.

 

Article 36. La separació de la FEDERACIÓ dels socis per motiu de sanció tindrà lloc quan cometen actes que els facen indignes de pertànyer a aquesta. Es presumirà que existeixen aquest tipus d’actes:

 

1 Quan, deliberadament, el soci impedesca o pose obstacles a l´acompliment de les finalitats socials.

2. Quan, intencionadament, obstaculitze de qualsevol forma el funcionament dels òrgans de govern o gestió de la FEDERACIÓ.

3. Quan la conducta del soci al si de la FEDERACIÓ puga ser considerada com reprovable, a juí de l’assemblea.

 

Article 37.    En el cas que un soci incórrega en les circumstàncies al.ludides en l’article anterior, el president podrà ordenar al secretari que inicie un expedient, perquè siga practicada l’oportuna informació. A la vista d’aquesta, la Presidència elevarà a la assemblea, la qual podrà manar arxivar les actuacions, incoar expedient sancionador en la forma prevista en l’article 31 o bé expedient de separació.

 

                        En aquest últim cas, el secretari, prèvia comprovació dels fets, passarà a la persona interessada un escrit en el qual se li posaran de manifest els càrrecs que se l’imputen, als quals podrà contestar al.legant allò que estime oportú, en el termini de quinze dies.

 

                        Transcorregut aquest termini, en tot cas, es passarà l’assumpte a la primera sessió de l’assemblea, la qual acordarà el que procedesca amb el quòrum dels dos terços dels assistents.

 

                        Quan l’acord fóra sancionador però no es donara tal quòrum, es procedirà segons el que estableix l’article 33 d’aquest Reglament.

 

Article 38.     L’acord de separació serà notificat a la persona interessada, comunicant-li que, en contra, podrà presentar un escrit de recurs davant la pròxima Assemblea General Extraordinària que, si no es convoca en tres mesos, haurà de ser-ho a aquests efectes.

 

                     La Presidència podrà acordar que la persona inculpada siga suspesa en els seus drets com a sòcia i, si formava part de la Junta Directiva, haurà de decretar la suspensió en l’exercici del càrrec.

 

                     En el supòsit que l’expedient de separació s’eleve a l’Assemblea General, el secretari redactarà un resum per tal que la Junta Directiva puga donar compte a l’assemblea de l’escrit presentat per la persona inculpada i informar degudament dels fets, per què l’assemblea puga adoptar l’acord corresponent.

 

Article 39. La separació de la FEDERACIÓ d’un soci, ja siga amb caràcter voluntari, ja siga com a conseqüència de sanció, haurà d’anotar-se en l’expedient personal, , i en la seua fitxa corresponent. Alhora, es comunicarà a la persona interessada.

 

                        En comunicar a un soci la seua separació de la FEDERACIÓ per la raó que siga, se’l requerirà perquè acomplexa les obligacions que tinga pendents amb la FEDERACIÓ.

 

CAPÍTOLVIII. DEL RÈGIM ECONÒMIC.

 

Article 40.    Els recursos econòmics de la FEDERACIÓ seran els previstos en l’article 8 de l’Estatut.

                      

                        Les quantitats de les quotes d’entrada i de les periòdiques seran senyalades per l’assemblea, a proposta raonada de la Junta Directiva.

 

                        Les quotes periòdiques podran ser exigides trimestralment, si no és que el soci sol.licite el seu pagament anual o mensual, en aquest cas l’assemblea, a proposta conjunta de la Junta Directiva, acordarà allò que crega oportú.

 

                        Totes les operacions econòmiques seran reflectides en el “Llibre de Comptes”.

 

Article 41.    Els ingressos que pot obtindre la FEDERACIÓ de les seues activitats són les següents:

 

                     1. Quotes dels socis.

                     2. Donatius i llegats que facen els socis o terceres persones.

                     3. Les subvencions oficials i particulars.

                     4. Les rendes del patrimoni o d’altres ingressos que puguen obtenir-se.

                     5. Venda de les seues publicacions.

 

                        Les quantitats que puga percebre la FEDERACIÓ per aquests conceptes seran fixades per l’assemblea, a proposta de la Junta Directiva.

 

Article 42.     El tresorer no podrà realitzar cap pagament a càrrec dels fons socials, sense la prèvia ordre de pagament de la Presidència.

 

Article 43.    Els projectes de pressupostos anuals seran redactats pel tresorer amb el vist i plau del president de la FEDERACIÓ, per a ser passats a la Junta Directiva, que els aprovarà prèviament a incloure’ls en l’ordre el dia de l’Assemblea General Ordinària.

 

                        Quinze dies abans de sotmetre’ls a l’assemblea, els projectes de pressupostos es remetran a tots els socis, signats pel tresorer.

 

CAPÍTOL IX. DE LA MODIFICACIÓ DE L’ESTATUT.

 

Article 44.     La modificació de l’Estatut podrà fer-se a iniciativa de la Junta Directiva o per acord d’aquesta, quan ho sol.liciten els dos terços dels socis inscrits en la FEDERACIÓ.

 

                        En qualsevol cas, l’assemblea designarà una Ponència formada per un membre de cada ASSOCIACIÓ, un dels quals haurà de ser necessàriament membre de la Junta, a fi que redacte el projecte de modificació, seguint les directrius impartides per l’assemblea. Aquesta fixarà el termini en el qual el projecte haurà d’estar acabat.

 

Article 45.    Una vegada redactat el projecte de modificació en el termini senyalat, el president l’inclourà en l’ordre del dia de la primera Assemblea que se celebre, la qual l’aprovarà o modificarà, en cas de no aprovació es tornarà a la Ponència per al nou estudi.

 

Article 46.     A la convocatòria de l’assemblea, s’acompanyarà el text de la modificació d’Estatuts.

 

CAPÍTOL X. DE LA DISSOLUCIÓ DE LA FEDERACIÓ.

Article 47. En l’Assemblea General en la qual s’acorde la dissolució de la FEDERACIÓ, es nomenarà la Comissió Liquidadora a la qual fan referència els articles 19 i 20 de l’Estatut.

                    

Article 48. La citada Comissió tindrà les següents comeses:

                  

           1. Comprovar l’últim saldo dels comptes.

                     2 Confeccionar la liquidació final.

3. Tindre cura de donar als béns i fons socials la destinació que estableix l’Estatut. A aquests efectes, recaptarà els documents oportuns de qui reba aquells béns i fons.

4. Recaptar tots els documents que calga per a remetre’ls al Registre d’Associacions i sol.licitar la baixa de la FEDERACIÓ.

 

Règim aprovat en les Assemblees Extraordinàries celebrades el 29 de gener i el 2 de març del 2004