Estatus Fedaveins

ESTATUTS DE LA FEDERACIÓ LOCAL D’ ASSOCIACIONS DE VEÏNS DE GANDIA

 

TÍTOL PRIMER. NORMES GENERALS

 

Article 1. La FEDERACIÓ LOCAL D'ASSOCIACIONS DE VEÏNS DE GANDIA,      

               d’ara endavant FEDERACIÓ, es regeix per la legislació vigent.

 

Article 2. L’àmbit territorial d’aquesta FEDERACIÓ serà el terme municipal de Gandia.

 

Article 3. La durada de la FEDERACIÓ serà per temps indefinit.

 

Article 4. El domicili de la FEDERACIÓ es fixa a la ciutat de Gandia, carrer Puríssima,            

                 2, de Gandia.

 

Article 5. Es consideren finalitats de la FEDERACIÓ:

 

a) Coordinar els actes de les associacions federades.

                   b) Promoure els valors humans de l’amistat, la solidaritat, la col.laboració i            

                      el bon veïnatge.

                   c) Desenvolupar activitats culturals, artístiques, socials i benèfiques.

d) Totes les que promoguen, al seu si, cadascuna de les associacions      

     membres.

                   e) La FEDERACIÓ exclou de les seues finalitats tota intenció de lucrativa.

f) Gestionar i administrar el fons econòmic, segons el règim

                       econòmic d’aquests estatuts.

 

Article 6. Cap càrrec de la FEDERACIÓ serà remunerat.

 

TÍTOL SEGON. DELS SOCIS

 

Article 7. Podran ser membres de la FEDERACIÓ totes les associacions de

               veïns legalment constituïdes que prèvia admissió de la Junta Directiva,

               siga ratificada per l’Assemblea General.

               En el cas que la Junta Directiva refusara la sol.licitud d’una Associació,

               ho comunicarà per escrit al president sol.licitant, el qual, en el termini d’un

               mes, podrà al.legar davant la Junta Directiva, per escrit, allò que estime

               convenient al seu dret i, en el cas que la Junta Directiva mantinguera el seu

               criteri, l’inclourà dins del següent ordre del dia de l’Assemblea General, la

               qual decidirà, amb caràcter irrevocable.

 

Article 8 Són drets de les associacions federades:

 

               1) Prendre part, amb veu i vot, en l’Assemblea General.

               2) Elegir i ser elegits membres dels òrgans de govern de la FEDERACIÓ.

               3) Participar en la vida de la FEDERACIÓ.

 

Article 9. Són deures de les associacions federades:

 

               1) Complir i fer complir els acords presos per la FEDERACIÓ.

               2) Contribuir a les despeses de la FEDERACIÓ mitjançant el pagament de les  

                   quotes que puguen ser establertes. Aquestes quotes hauran de ser  

                   proporcionals als pressupostos de cada exercici.

 

Article 10. La condició de soci es perd:

 

a) Per baixa voluntària.

                      b) Per falta de pagament de tres quotes.

                  c) Per expulsió, tramitant-se l’expedient en el qual serà escoltada    

   l’Associació interessada. La Junta Directiva formularà la proposta a

l’Assemblea General, que serà la que decidesca.

 

TÍTOL TERCER. ÒRGANS DE GOVERN

 

Article 11. Son òrgans col.legiats de Govern l’Assemblea General i la Junta Directiva.

 

Article 12. L’Assemblea General és l’òrgan suprem de Govern de la FEDERACIÓ i hi                      

                 pertanyeran tots els socis de la FEDERACIÓ que estaran representats  

                 per tres membres de cadascuna de les associacions, els quals tindran veu i

                 vot. Les seues decisions vinculen totes les associacions federades. Es            

                 reuniran, amb caràcter ordinari, tantes vegades com siguen convocades per              

                 la Junta Directiva, amb un mínim d’una vegada cada tres mesos.

                 La Junta Directiva haurà de retre comptes i proposar el nou pressupost  

               per al següent exercici anualment.

                

                     L’Assemblea serà pública i, en sessió extraordinària, es reunirà sempre    

                 que siga convocada pel president, a petició de la Junta Directiva o a

                petició d’un terç de les associacions federades.

                  

                     En tots els casos, les associacions hauran de ser citades amb vuit dies  

                 d’anticipació per escrit amb l’ordre del dia.

                  

                     L’Assemblea General requerirà, per a constituir-se en primera

                 Convocatòria, l’assistència de dos terços de les associacions federades. Si

                 no s’arriba a aquest quòrum, es reunirà al mateix lloc, mitja hora

                 després, en segona convocatòria, amb el nombre d’assistents reunits.

 

                     Els acords seran adoptats mitjançant votació per majoria.

           

                     Els acords seran vinculants per a tots els socis. La Junta Directiva              

                 serà responsable de dur a terme els acords.

 

Article 13. Són funcions de l’Assemblea General:

a) Nomenar els càrrecs de la Junta Directiva.

b) Aprovar els estats de comptes de l’exercici anterior.

c) Aprovar el pressupost anual.

d) Vetllar per la consecució de les finalitats de la FEDERACIÓ.

e) Controlar la Junta Directiva.

f) Modificar l’Estatut i acordar la dissolució de la FEDERACIÓ.

g) Aprovar, si escau, les propostes de confederació d’àmbit comarcal,  

   autonòmic i estatal.

 

 

 

Article 14. La Junta Directiva estarà composta pel president/a, el vice-president/a, el

                 secretari/a, el tresorer/a, un mínim de dos i un màxim de quatre vocals.

     El president convocarà i presidirà les sessions, tant de l’Assemblea

                 General com de la Junta directiva. Representarà oficialment la

                 FEDERACIÓ. Conformarà i autoritzarà els documents necessaris, així

                 com les ordres de pagament.         

    

                      El vice-president tindrà les mateixes atribucions que el president

                 quan el sustituesca per causa de malaltia, absència o vacant. També  

                 podrà realitzar totes les gestions que li encomane el president.                    

 

                     El secretari custodiarà els documents de la FEDERACIÓ,  

                 redactarà i firmarà les actes de les reunions de l’Assemblea General i de    

                 la Junta Directiva, autoritzarà les certificacions que s’hagen d’expedir i durà  

                 els llibres de la FEDERACIÓ.

                    

                     El tresorer tindrà al seu càrrec els fons de la FEDERACIÓ, retrà comptes                  

                 de la gestió econòmica i prepararà el pressupost anual. Les funcions de    

                 secretari/a o tresorer/a, podran realitzar-les els

                 vocals, facultats, per a aquesta finalitat, pel President de forma temporal.

 

Article 15. La Junta Directiva té, com a atribucions, totes aquelles que conduesquen al

                 compliment de les finalitats de la FEDERACIÓ, dur a la pràctica el

                 compliment dels acords de l’Assemblea General i els propis de la Junta

                 Directiva. És la responsable davant l’Assemblea General.

 

Article 16. La Junta Directiva es reunirà almenys una vegada cada mes, i sempre que

                 siga convocada pel president o ho sol.licite un terç dels seus membres.

                 Els acords de la Junta Directiva seran presos per majoria de vots.

                 En cas d’empat, decidirà el vot de qualitat de president.

 

Article 17. Renovació de Càrrecs. El mandat del President, junt amb el de la seua Junta Directiva, es renovarà cada dos anys, en Assemblea General Ordinària. En esta Assemblea s'elegirà al President, tenint este que presentar a la mateixa la resta dels càrrecs a qui es referix l'article 14 abans de 15 dies en una Assemblea Extraordinària que es convoque a l'efecte.

 

            Així mateix, el President podrà cessar a qualsevol membre de la Junta Directiva del seu càrrec prèvia motivació, informant de la dita resolució en la pròxima Assemblea a celebrar. En el cas que el President dimitira o cessara del seu càrrec, es convocarien noves eleccions per a la renovació de la totalitat de la Junta Directiva.

(Article modificat el 21-1-99, acta Núm. 52)

 

TÍTOL QUART. RÈGIM ECONÒMIC

 

Article 18. Aquesta FEDERACIÓ fretura de patrimoni fundacional. Els fons de la

                 FEDERACIÓ es constituiran per:

a) Les quotes dels socis.

b) Els donatius i llegats que facen els socis o terceres persones.

c) Les subvencions oficials i particulars.

d) Les rendes de patrimoni o d’altres ingressos que puguen obtenir-se.

e) Les subvencions, donatius i altres ingressos es destinaran al

   manteniment de la FEDERACIÓ, sempre que aquests no siguen

   específicament destinats per a cada una de les associacions de  

   veïns membres.

    

                 El límit del pressupost anual serà de 10.000.000 de pessetes.

 

TÍTOL CINQUÉ. DISSOLUCIÓ DE LA FEDERACIÓ

 

Article 19. La FEDERACIÓ podrà ser dissolta per acord unànime de les

                 associacions federades, en Assemblea General Extraordinària convocada

                 per a aquesta finalitat.

 

Article 20. En cas de dissolució, l’última Junta Directiva es constituirà en Comissió

                 Liquidadora i procedirà a pagar tots els deutes. Els béns resultants

                 hauran de ser entregats, en dipòsit necessari, a l’Ajuntament de Gandia.

 

************************************

 

Federació Local d’Associacions de Veïns de Gandia